Právní dokumenty ke stažení

(Poslední aktualizace: 09.11.2023)

Smlouva o užívání aplikace Bokiee

(Poslední aktualizace: 09.11.2023)

1. Úvodní ustanovení

1.1.

Tato smlouva o užívání aplikace Bokiee (dále jen „Smlouva“) společnosti Bokiee.com s.r.o., se sídlem Křižíkova 703/97b, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikační číslo: 107 33 302, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 347475 (dále jen „Poskytovatel“) upravuje práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě užívání aplikace označované jako „Bokiee“ (dále jen „Aplikace“) třetí osobou, ať již právnickou či fyzickou (dále jen „Uživatel“), a to bez ohledu na způsob stažení Aplikace Uživatelem.

1.2.

Smlouva je uzavřena registrací Uživatele a vytvořením jeho účtu v Aplikaci bezprostředně po jejím stažení a instalaci. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s touto Smlouvou a jejími podmínkami, se kterými bez výhrad souhlasí. Přijetí návrhu Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), se vylučuje. Odchylná ujednání od podmínek této Smlouvy lze sjednat pouze v písemné formě na základě individuální dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Případná odchylná ujednání v individuální dohodě mají přednost před Smlouvou.

1.3.

Uživatel, který je fyzickou osobou prohlašuje, že je plně svéprávný a oprávněný uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem. Uživatel, který je právnickou osobou prohlašuje, že osoby za něj jednající jsou k tomu řádně zmocněny. V případě pochybností je Poskytovatel oprávněn vyžádat si od Uživatele doklad, rozhodnutí či jiné potvrzení prokazující jeho plnou svéprávnost a do té doby odložit uzavření Smlouvy, resp. poskytnutí požadovaných služeb.

1.4.

Touto Smlouvou se řídí vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem bez ohledu na to, zda je Uživatel právnickou či fyzickou osobou a bez ohledu na to, zda je Uživatel, který je fyzickou osobou, spotřebitelem ve smyslu § 419 ObčZ.

1.5.

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Poskytovatel bude s Uživatelem komunikovat v českém jazyce, ve kterém budou Uživateli poskytnuty veškeré údaje a informace.

1.6.

Ochrana osobních údajů Uživatele se řídí Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými zde: https://bokiee.com/pravni-dokumenty/.

2. Obecný popis Aplikace

2.1.

Aplikace obecně umožňuje Uživatelům ukládání informací v zašifrované podobě v cloudovém úložišti. Aplikace je poskytována jako služba (software as a service).

2.2.

Aplikace funguje tak, že rozhodne-li se uživatel pro uložení informací v cloudovém úložišti, provede Aplikace po nahrání (vložení) informací jejich zašifrování a uložení do předpřipraveného adresáře v cloudovém úložišti. K uloženým informacím může Uživatel opakovaně přistupovat a zobrazovat si je. Stejně tak může Uživatel informace z Aplikace zaslat třetí osobě či skrze Aplikaci umožnit třetí osobě přístup k informacím. Uživatel může informace dále skrze Aplikaci spravovat či odstranit. Konečně může Aplikace nabízet i další funkce jako např. umožnění přístupu k informacím určeným osobám v případě smrti či zániku Uživatele.

2.3.

Cloudové úložiště, do kterého jsou skrze Aplikaci informace ukládány, je poskytováno společností Amazon Web Services, třetí osobou, nikoli Poskytovatelem. Samotné uložení, resp. zejména ochrana uložených informací a jejich dostupnost, se tak řídí aktuálními podmínkami cloudového úložiště společnosti Amazon Web Services dostupnými zde: https://aws.amazon.com/legal/?nc1=f_cc. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že dané podmínky mohou být v čase měněny. Poskytovatel je oprávněn změnit poskytovatele cloudového úložiště za předpokladu, že tím nedojde k ohrožení informací Uživatelů. Pro takový postup se použije čl. 7 obdobně.

2.4.

Sám Poskytovatel nemá k informacím uloženým za využití Aplikace na cloudovém úložišti žádný přístup. Zároveň ani v rámci přenosu dat skrze Aplikaci nemůže Poskytovatel přistupovat k ukládaným informacím, jakkoli je dekódovat, analyzovat či vůbec jakkoli přečíst.

2.5.

Některé funkce Aplikace jsou Uživatelům poskytovány zdarma (free verze), jiné mohou být poskytovány za úplatu (placené funkce, resp. placená verze Aplikace).

2.6.

Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě Aplikace jsou dostupné na storech Google Play a App Store.

3. Uživatel, registrace, Uživatelský účet

3.1.

Pro možnost užívat Aplikaci je nutná registrace Uživatele v Aplikaci. Registrací vznikne jedinečný uživatelský účet, přístupný pouze danému Uživateli (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2.

Při registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zadané údaje může Uživatel opravit před finálním potvrzením registrace. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za úplné, správné a aktuální. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za újmu, nedodání služeb či jakékoli jiné negativní následky vzniklé v důsledku toho, že Uživatel při registraci uvedl neúplné či nesprávné údaje, případně tyto údaje později neaktualizoval.

3.3.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, a v případě aktivní dvoufázové autorizace navíc kódem, který bude Uživateli zaslán e-mailmem. Uživatel je povinen přístupové údaje chránit. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu či jiné negativní následky pramenící ze zneužití přístupových údajů k jeho Uživatelskému účtu, resp. zneužití jeho Uživatelského účtu jako takového. Pokud má Uživatel indicie o tom, že je jeho účet neoprávněně užíván třetími osobami, je povinen o tom ihned informovat Poskytovatele a změnit své přístupové údaje. V případě, že jej o to Uživatel požádá, může přístupové údaje změnit i Poskytovatel.

3.4.

Pro případ, kdy Uživatel umožní za podmínek daných Aplikací přístup k jednotlivým informacím uloženým v Uživatelském účtu (např. dokumentům či složkám) třetím osobám, uplatní se na tyto osoby čl. 3.3 obdobně.

4. Limitace odpovědnosti Poskytovatele

4.1.

S ohledem na to, že cloudové úložiště, na kterém jsou informace Uživatelů ukládány, je poskytováno třetí stranou (viz čl. 2) nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za ochranu, dostupnost, ztrátu dat či jiné aspekty související s uložením informací. Tyto aspekty se řídí výhradně podmínkami užívání příslušného cloudového úložiště. Jakákoli případná odpovědnost Poskytovatele se vztahuje pouze k procesu šifrování a dešifrování informací Uživatele.

4.2.

V Aplikaci mohou být zobrazovány reklamy třetích stran. Poskytovatel nijak neodpovídá za obsah takových reklam, ani nečiní jakékoli doporučení vůči Uživatelům, zda inzerované produkty či služby zakoupit či užít či nikoli.

4.3.

Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran. Uživatelský účet, resp. informace Uživatele rovněž nemusí být dostupné z důvodů na straně poskytovatele cloudového úložiště, na nějž jsou informace ukládány (viz čl. 2). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli případnou újmu či jakékoli jiné negativní následky způsobené dočasnou či trvalou nedostupností Uživatelského účtu nebo informací uložených Uživatelem skrze Aplikaci.

4.4.

Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že Aplikace bude bezpečná a nebude obsahovat viry, chyby a jiný škodlivý software, avšak v tomto ohledu neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, a Uživatel je odpovědný za zabezpečení svého internetového připojení, svých dat (včetně informací ukládaných skrze Aplikaci), údajů a výpočetní techniky. Poskytovatel zároveň neodpovídá za jakýkoli cizí obsah ani za obsah internetových stránek třetích stran umístěných na přímých nebo nepřímých odkazech a propojeních.

4.5.

Aplikace a služby jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk či ujištění, výslovných či implicitních, včetně záruk či ujištění o ekonomické užitečnosti, vhodnosti pro účel zamýšlený Uživatelem, úplnosti, relevantnosti či kvality úrovně Aplikace, resp. poskytovaných služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z technických problémů v Aplikaci či poskytovaných službách. Poskytovatel neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, že Aplikace nebo služby budou k dispozici pro použití na určitém místě nebo v určitém čase. Poskytovatel navíc nenese žádnou odpovědnost za újmy nebo chyby jakéhokoli druhu, které by vznikly v důsledku integrace Aplikace do software třetích stran či při využívání Aplikace současně či v interakci se software třetích stran. Uživatel používá Aplikaci nebo služby na vlastní riziko a odpovědnost.

4.6.

V případě vzniku jakékoli újmy je výše její náhrady limitována maximální částkou 1 Kč na jednoho Uživatele.

5. Licence k užití Aplikace

5.1.

Aplikace je poskytována jako služba formou SaaS (software as a service). Uživatel proto bere na vědomí, že ani v případě placené verze Aplikace nebude Uživatel Aplikaci vlastnit, ale bude ji užívat za podmínek této Smlouvy. Poskytovatel k tomu poskytuje Uživateli níže uvedenou licenci (dále jen „Licence“).

5.2.

Licence je nevýhradní. Licence je územně neomezená. Licence je ukončitelná za podmínek této Smlouvy či právních předpisů.

5.3.

Licence k free verzi Aplikace je bezplatná. V případě placených služeb Aplikace je Licence úplatná, výše úplaty je stanovena vždy v Aplikaci.

5.4.

Licence je udělována k užití Aplikace pouze pro nekomerční účely. V případě, že by Uživatel chtěl Aplikaci užívat pro komerční účely, je nutné příslušné podmínky sjednat individuálně s Poskytovatelem.

5.5.

Uživatel není oprávněn udělit sublicence k Licenci ani jakkoli jinak přenášet, postupovat či jinak umožnit výkon práv dle této Smlouvy na třetí osoby (možnost udělení přístupu k určitým informacím obsaženým v Uživatelskému účtu třetí osobě tím není dotčena). Licence nepřechází na právní nástupce Uživatele.

5.6.

Uživatel bere na vědomí, že Aplikace i její části (např. texty, grafická díla a další prvky obsažené v Aplikaci) jsou jako celek i jednotlivě autorskými díly chráněnými právními předpisy (společně dále jen „Autorská díla “). Uživatel nemůže užít Autorských děl jinak než v rámci užívání Aplikace bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5.7.

Zároveň Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele k rozmnožování či napodobování Aplikace či Autorských děl. Ve vztahu k Autorským dílům pak Uživatel není zejména oprávněn k jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

5.8.

Uživatel není za žádných okolností oprávněn Aplikaci či Autorská díla obecně rozmnožovat, pořizovat si jejich kopie, distribuovat, pronajímat, půjčovat, šířit, vystavovat či jinak je sdělovat veřejnosti, provádět zpětné inženýrství, dekompilovat je či se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet získat jejich zdrojový kód, nebo to umožnit třetí osobě, ať již skrze Uživatelský účet či jinak, nebo do zdrojového kódu jakkoli zasahovat.

5.9.

Uživatel prohlašuje, že nebude Aplikaci užívat pro nezákonné či protiprávní účely, ani při jejím používání právní předpisy porušovat.

6. Platby

6.1.

Některé funkce Aplikace mohou být zpoplatněny. Takové funkce jsou v Aplikaci jasně identifikovatelné včetně uvedení ceny daných funkcí i toho, zda je lze užívat na základě jednorázové platby či pouze v rámci předplatného placené verze Aplikace.

6.2.

Způsob úhrady za užívání zpoplatněných funkcí je detailněji popsán v Aplikaci. Zpravidla jsou zpoplatněné funkce hrazeny předem pro určité období.

6.3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit cenu zpoplatněných funkcí Aplikace či placené verze Aplikace podle vlastního uvážení. V případě, že platba za danou funkci či verzi Aplikace byla již Uživatelem uhrazena, aplikuje se na Uživatele nová cena funkce či verze až od bezprostředně následujícího účtovacího období. Pokud Uživatel se změnou ceny nesouhlasí, může před počátkem bezprostředně následujícího účtovacího období po změně ceny zrušit odběr (užívání) zpoplatněné funkce či zrušit Uživatelský účet.

6.4.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo poskytovat placené funkce či verze Aplikace některým nebo všem Uživatelům po určitou dobu zdarma, aby je Uživatelé mohli bezplatně vyzkoušet. Možnost takového bezplatného vyzkoušení může být podmíněna zadáním údajů platební karty Uživatele. Využíváním placených funkcí či verzí Aplikace zdarma po dobu nabízenou Poskytovatelem Uživatel souhlasí s tím, že pokud aktivně sám nezruší užívání příslušných funkcí či verze Aplikace do konce bezplatné zkušební doby, bude mu následně automaticky účtováno užívání funkcí či verze Aplikace podle jejich aktuálních cen.

6.5.

V případě, že jsou funkce či verze Aplikace nabízeny v rámci předplatného po určitou dobu, souhlasí Uživatel s tím, že se předplatné na konci doby jeho trvání automaticky obnoví, pokud aktivně sám nezruší předplatné do konce doby jeho trvání.

6.6.

V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k úhradě placených funkcí či verze Aplikace užívaných do té doby Uživatelem, může Poskytovatel funkčnost takových funkcí či verze Aplikace pozastavit, resp. znepřístupnit. Pokud Uživatel provede úhradu za příslušné placené funkce či verzi Aplikace, Poskytovatel jejich funkčnost opět obnoví. Pokud Uživatel neprovede danou úhradu do 3 měsíců po dni splatnosti může Poskytovatel z Účtu uživatele trvale odstranit příslušné funkce či změnit verzi Aplikace na free verzi, a to včetně všech informací, které by jinak byly přístupné pouze skrze placené funkce (ať již samostatně či v rámci placené verze Aplikace). Uvedené platí i pro uživatelský obsah (informace), který má být sdílen s třetími osobami pro případ smrti Uživatele.

7. Možnost změny Smlouvy či Aplikace

7.1.

Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může ve smyslu § 1752 ObčZ tuto Smlouvu v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Takové změny se mohou týkat zejména Aplikace a jejich funkcí, úhrad jakýchkoli plateb Poskytovateli včetně dob jejich splatnosti či Licence.

7.2.

Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit funkce Aplikace nebo podmínek jejího užívání, a to včetně softwarových či hardwarových požadavků pro provoz Aplikace, a to zejména s cílem zohlednit změny právních předpisů, podmínky na trhu, aktuální stav vědy a techniky či v rámci vývoje a rozvoje Aplikace a jejích funkcí.

7.3.

V případě změn Smlouvy či Aplikace je Poskytovatel povinen o změnách Uživatele informovat s dostatečným předstihem. Tuto povinnost Poskytovatel splní i tím, že o změnách podá informaci skrze Aplikaci. V případě, že Uživatel nebude s navrhovanou změnou Smlouvy či Aplikace souhlasit, má právo změnu Smlouvy odmítnout a tuto Smlouvu vypovědět, resp. přestat Aplikaci užívat. V takovém případě se uplatní čl. XXSmlouvy přiměřeně. V případě, že Uživatel změnu Smlouvy či Aplikace neodmítne do doby jejich účinnosti, má se za to, že tuto změnu akceptuje a souhlasí s ní.

7.4.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kdykoli provoz Aplikace ukončit či omezit. O takovém kroku informuje Uživatele v dostatečném předstihu. Ukončení provozu Aplikace či omezení jejích služeb se Poskytovatel bude snažit vždy provést tak, aby Uživatel, který si předplatil užívání placených funkcí Aplikace, tyto služby mohl zcela vyčerpat; v rozsahu, v jakém by to nebylo možné vrátí Poskytovatel Uživateli vynaložené prostředky či jejich poměrnou část, od které odečte případné již uhrazené související poplatky třetím stranám (např. App Store, Google Play).

8. Zrušení Uživatelského účtu, ukončení Smlouvy

8.1.

Uživatelský účet může být Poskytovatelem zrušen či pozastaven v případě, že Uživatel: (a) poruší tuto Smlouvu či dojde k jejímu ukončení jakýmkoli způsobem; (b) jakkoli poškodí dobré jméno Aplikace či Poskytovatele; (c) jednal v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy; nebo (d) z jiného závažného důvodu.

8.2.

Uživatel je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoli zrušit, a to prostřednictvím Uživatelského účtu. Zrušení Uživatelského účtu bude Uživateli potvrzeno do e-mailu.

8.3.

V případě užívání placené verze či funkcí mohou být všechny nebo některé funkce Aplikace omezeny či pozastaveny až do doby úhrady za užívání placených služeb či verze (viz čl. 6.6). V případě, že k úhradě nedojde ani po písemné výzvě k úhradě ze strany Poskytovatele, může být Účet zrušen trvale.

8.4.

V případě zrušení Uživatelského účtu jsou veškeré informace uložené v Aplikaci nenávratně smazány. Uživatel toto bere na vědomí a souhlasí s tím.

8.5.

V případě zrušení Uživatelského účtu s aktivovanými placenými funkcemi Aplikace před koncem účtovacího období se Uživateli nevrací poměrná část platby za zpoplatněné funkce.

8.6.

Tuto Smlouvu lze ukončit způsoby předvídanými zákonem. Ukončení Smlouvy znamená automaticky zrušení Uživatelského účtu.

8.7.

Uživatel, který je spotřebitelem má mimo jiného v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ právo od Smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů. Odstoupení musí Uživatel provést do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy.

9. Rozhodné právo, mimosoudní řešení sporů

9.1.

Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Spory z této Smlouvy budou rozhodovat soudy České republiky. Pokud by vztah založený či související se Smlouvou obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že jejich vzájemná práva a povinnosti se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Uživatel, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu státu, v němž je Uživatel usazen, a od nichž se nelze smluvně odchýlit (imperativní právní normy).

9.2.

Poskytovatel informuje Uživatele, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má Uživatel právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce (bližší informace jsou dostupné na webové stránce: http://www.coi.cz/).

9.3.

Poskytovatel informuje Uživatele, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platformu pro řešení sporů on-line může Uživatel, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, použít při mimosoudním řešení sporu ze Smlouvy uzavřené online. Kontaktním místem pro řešení sporů dle uvedeného nařízení je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. E-mail Poskytovatele je: info@bokiee.com, další kontaktní údaje Uživatele jsou uvedené v čl. 10.4.

10. Závěrečná ujednání

10.1.

Uživatel, který je spotřebitelem výslovně souhlasí se započetím plnění této Smlouvy před uplynutí lhůty pro odstoupení od Smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Smlouvy podle § 1837 písm. l) ObčZ.

10.2.

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

10.3.

Smlouva je zaslána Uživateli, a to včetně potvrzení o tom, že výslovně souhlasí se započetím plnění Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Smlouva je dále archivována Poskytovatelem v elektronické podobě. Znění smlouvy (včetně případných změn) je dále volně dostupné na webu Aplikace bokiee.com.

10.4.

Kontaktní údaje Poskytovatele jsou tyto:

10.4.1. adresa pro doručování: Bokiee.com s.r.o., Křižíkova 703/97b, Karlín, 186 00 Praha 8

10.4.2. adresa elektronické pošty: info@bokiee.com

10.4.3. telefon: +420 773 570 329.

Zásady ochrany osobních údajů

(Poslední aktualizace: 09.11.2023)

Ve společnosti Bokiee.com s.r.o. přistupujeme odpovědně ke zpracování osobních údajů uživatelů mobilní aplikace Bokiee. Dbáme zejména na řádné zabezpečení těchto údajů, to vše v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

1. Účel zásad a stručný přehled jejich obsahu

1.1.

V rámci tohoto dokumentu si vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním mobilní aplikace Bokiee, která jejímu uživateli umožňuje ukládání informací v zašifrované podobě v cloudovém úložišti, jakož případně i sdílení těchto informací s třetími osobami (příjemci) určenými uživatelem (dále jen „aplikace Bokiee“).

1.2.

V tomto dokumentu najdete zejména odpovědi na následující otázky:

 • kdo je správcem osobních údajů a jakým způsobem jej lze kontaktovat;
 • k jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány;
 • jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
 • odkud jsou osobní údaje získávány;
 • na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány (zejména zda jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu);
 • po jakou dobu budou osobní údaje uloženy;
 • komu mohou být osobní údaje předávány;
 • jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů; a
 • na koho se můžete v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů obrátit.

1.3.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás klíčová, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu dat přes internet ani způsob elektronického ukládání není nikdy 100% bezpečný.

2. Kdo je správcem osobních údajů a jakým způsobem jej lze kontaktovat?

2.1.

Správcem osobních údajů je společnost Bokiee.com s.r.o., IČO: 107 33 302, se sídlem Křižíkova 703/97b, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 347475 (dále též jen „správce“ nebo „my“).

2.2.

Se svými dotazy či požadavky se můžete na správce kdykoli obrátit:

 • e-mailem na adrese: info@bokiee.com
 • poštou na adrese Bokiee.com s.r.o., Křižíkova 703/97b, Karlín, 186 00 Praha 8

Kontaktní údaje správce naleznete rovněž na webových stránkách www.bokiee.com.

3. K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány?

3.1.

Osobní údaje zpracováváme za účelem naplnění smlouvy s vámi, tedy abychom vám umožnili využívání aplikace Bokiee ve sjednaném rozsahu. To zahrnuje i možnost kontaktovat vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace aplikace Bokiee, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení. S tím dále souvisí zpracování vašich osobních údajů k vyřizování a správě vašich žádostí, které jste nám zaslali.

3.2.

Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem marketingu.

3.3.

Osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy zpracováváme rovněž za účelem plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy), jakož i za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. za účelem vnitřní kontroly, vyhodnocování a zlepšování kvality našich služeb či vymáhání pohledávek).

4. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

4.1.

Zpracováváme následující osobní údaje:

4.1.1. identifikační údaje, jimiž se rozumí jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo pro přístup k uživatelskému účtu;

4.1.2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí údaje, které nám umožňují kontakt s vámi
(e-mailová adresa, telefonní číslo);

4.1.3. údaje související s vašim uživatelským účtem, jeho nastavením a využíváním, jakož i využíváním aplikace Bokiee (nastavení preferencí, nastavení newsletterů, vaše hodnocení aplikace Bokiee, IP adresa, údaje o zařízení, na kterém je aplikace Bokiee instalována);

4.1.4. finanční údaje (historie plateb);

4.1.5. údaje o komunikaci s vámi.

4.2.

Údaje, které si sami uchováváte prostřednictvím aplikace Bokiee, tato aplikace automaticky koncově zašifruje šifrovacím protokolem [algoritmus aes-256-cbc]. Koncové šifrování znamená, že obsah ukládaný prostřednictvím aplikace Bokiee můžete číst pouze vy, resp. ve vámi stanoveném rozsahu pouze příjemci, které vy sami v aplikaci Bokiee určíte. Nikdo jiný – dokonce ani my – k tomuto obsahu nemá přístup. Údaje, které si prostřednictvím aplikace Bokiee uložíte, jsou díky koncovému šifrování zabezpečeny zámkem a klíč k jejich odemknutí a přečtení máte pouze vy a případně vámi určený příjemce. Údaje, které si uchováváte prostřednictvím aplikace Bokiee, tedy žádným způsobem nezpracováváme.

5. Odkud jsou osobní údaje získávány?

5.1.

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od vás – subjektu údajů, a to při registraci a následném používání vašeho uživatelského účtu.

6. Na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?

6.1.

Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci svého uživatelského účtu a uzavření smlouvy o užívání aplikace Bokiee (tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo), zpracováváme, abychom vám mohli zřídit uživatelský účet, poskytli přístup k aplikaci Bokiee a umožnili její další užívání ve sjednaném rozsahu. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění Smlouvy o užívání aplikace Bokiee, je tedy smluvním požadavkem, a proto nevyžaduje zvláštní souhlas z vaší strany. V případě, že nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebude možné vám uživatelský účet zřídit a vést, a vy nebude moci aplikaci Bokiee používat a spravovat. Při registraci vám bude automaticky přiřazeno jedinečné ID.

6.2.

Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje související s užíváním aplikace Bokiee zpracováváme rovněž na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. za účelem monitoringu souladu užívání aplikace Bokiee se smluvními podmínkami a dále za účelem vnitřní evidence, kontroly, vyhodnocování a zlepšování kvality našich služeb). Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, váš souhlas k tomu není nezbytný.

6.3.

Pro účely zasílání obchodních sdělení vč. zasílání personalizovaných nabídek, telemarketing, jakož i v případě účasti v marketingových akcích (kdy jejich účastníkům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách) zpracováváme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo) na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Tím není dotčena možnost zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu i bez vašeho souhlasu za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, v platném znění, pokud takovou možnost neodmítnete.

6.4.

Zpracování vašich osobních údajů může být rovněž nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, a které nám ukládá zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o jednotlivých objednávkách a s nimi související komunikaci. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, váš souhlas k tomu není nezbytný.

7. Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány?

7.1.

Osobní údaje nezbytné pro zřízení a fungování vašeho uživatelského účtu a plnění smlouvy o užívání aplikace Bokiee zpracováváme po celou dobu trvání vaší registrace, resp. uzavřené smlouvy. Svoji registraci (uživatelský účet) můžete kdykoli zrušit v nastavení uživatelského účtu, čímž dojde k ukončení možnosti dalšího užívání aplikace Bokiee a okamžité nezvratné likvidaci veškerého vámi uloženého obsahu vašeho uživatelského účtu včetně obsahu sdíleného s příjemci, a to i obsahu, který měl být s vámi určenými příjemci sdílen až v případě vaší smrti. Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.

7.2.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence, kontroly, vyhodnocování a zlepšování kvality našich služeb zpracováváme osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty navýšené o jeden rok (s ohledem na možnost uplatnění práv až na konci promlčecí lhůty). V případě zahájení soudního či jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jejich pravomocném skončení a uplynutí všech lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků, ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

7.3.

V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, bude zpracování probíhat až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu pěti (5) let od udělení souhlasu, nezanikne-li důvod tohoto zpracování dříve (např. v případě časově omezené marketingové akce budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu jejího trvání a poté pouze po dobu nezbytnou k vyhodnocení a ukončení akce). Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.

7.4.

V případě, že je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kterou vyžadují právní předpisy, zpravidla 10 let od data posledního dokladu k uzavřené smlouvě nebo jinému právnímu jednání.

7.5.

Osobní údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, resp. k jejichž zpracování již nebudeme mít odpovídající právní důvod, budou zlikvidovány.

8. Komu mohou být osobní údaje předávány?

8.1.

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje pro jednotlivé účely samostatně jako jejich správce, takže stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

8.2.

Za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené s vámi, k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i za účelem plnění právních povinností mohou být osobní údaje v nezbytných případech a nezbytném rozsahu rovněž předávány:

8.2.1.

poskytovatelům služeb zákaznické podpory, jejichž prostřednictvím se zákazníky komunikujeme, a za stejným účelem i poskytovatelům hostingových služeb a souvisejících IT služeb;

8.2.2.

subjektům zajišťujícím pro nás tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní a obdobné činnosti za účelem marketingu a zkvalitňování poskytovaných služeb zákazníkům;

8.2.3.

poskytovatelům účetního a daňového poradenství za účelem plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);

8.2.4.

poskytovatelům právních služeb za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek); a

8.2.5.

příslušným orgánům veřejné moci v případech stanovených platnými právními předpisy.

8.3.

K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů (vyjma případu, kdy jsou údaje poskytnuty orgánům veřejné moci v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů).

8.4.

Osoby, kterým jsou osobní údaje předávány, jsou povinny poskytovat dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna adekvátní ochrana vašich osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů. Tyto osoby jsou ohledně osobních údajů vázány mlčenlivostí a nejsou oprávněny osobní údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu správce, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

9. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

9.1.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo požadovat od nás přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9.1.1.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete od nás požadovat informace o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány, za jakým účelem, kde vaše osobní údaje získáváme, po jakou dobu je zpracováváme, komu je předáváme a kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

9.1.2.

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné, nesprávné či neaktuální osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje můžete kdykoli doplnit.

9.1.3.

Právo na výmaz osobních údajů znamená, že vaše osobní údaje musíme zlikvidovat, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud nás o to požádáte. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů a není zde jiný zákonný důvod pro další zpracovávání:

(i)

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

(ii)

odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a jedná se o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný;

(iii)

využijete svého práva vznést námitku proti zpracování prováděného k ochraně našich oprávněných zájmů, pokud shledáme, že takové oprávněné zájmy pominuly;

(iv)

domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

9.1.4.

V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů (dotčené údaje budou označeny a nebudou předmětem žádných dalších operací zpracování). Jedná se o situace, kdy:

(i)

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

(ii)

zpracování osobních údajů neodpovídá požadavkům právních předpisů, ale vy před jejich výmazem upřednostníte pouhé omezení jejich použití;

(iii)

my již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(iv)

z vaší strany byla vznesena námitka proti zpracování, dokud nebude oprávněnost námitky prověřena.

9.1.5.

Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, máte právo kdykoli vznést námitku.

9.1.6.

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátuty osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

9.1.7.

V případě, že budete mít jakékoli výhrady ke zpracování svých osobních údajů, které provádíme, můžete podat stížnost přímo nám nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a který je dozorovým úřadem.

9.2.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, tento souhlas můžete kdykoli odvolat (elektronicky nebo poštou na adrese správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

9.3.

Další informace o vašich právech jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

10. Další informace o podmínkách zpracování osobních údajů

10.1.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Úplný text nařízení lze najít například zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 .

10.2.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu info@bokiee.com nebo telefonicky na čísle +420 773 570 329, popřípadě písemně na naší adrese Křižíkova 703/97b, Karlín, 186 00 Praha 8.