Zpracování osobních údajů

Tento dokument zpracování osobních údajů (dále jen „Dokument“) popisuje, jak jsou zpracovávány osobní údaje získané ze webového formuláře sloužícího jako nezávazná poptávka služeb. Tento Dokument je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dalšími platnými právními předpisy.

Identifikace zpracovatele

Zpracovatel: Bokiee.com s.r.o.
Adresa: Křižíkova 703/97b, Karlín, 186 00 Praha
IČO: 10733302
Kontaktní e-mail: support@bokiee.com

Základní informace o zpracování osobních údajů

1. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou získávány z webového formuláře, který slouží jako nezávazná poptávka služeb. Tyto údaje jsou použity výhradně k poskytování služeb.

Těmito údaji jsou:
jméno,
příjmení,
e-mailová adresa,

Tyto údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů. Subjekt údajů může tento souhlas kdykoliv odvolat.

3. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje získané z webového formuláře mohou být poskytnuty dodavatelům nebo subdodavatelům pouze v případě, že jsou pro poskytování služeb nezbytné. Tito dodavatelé a subdodavatelé jsou zpravidla povinni dodržovat stejné standardy ochrany osobních údajů jako my.

4. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytování služeb a následně budou smazány, pokud nedojde k dalšímu souhlasu s jejich zpracováním. V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uchovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Po skončení doby uchovávání budou vaše osobní údaje zlikvidovány způsobem, který zajistí bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů.

5. Bezpečnost zpracování osobních údajů

Máme vynaloženo veškeré úsilí, aby byly vaše osobní údaje chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo změně. Využíváme různé technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a můžete požádat o opravu, doplnění nebo smazání těchto údajů. Můžete také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo o jejich přenositelnost. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: support@bokiee.com

7. Aktualizace dokumentu

Tento dokument může být aktualizován a změněn bez předchozího upozornění. Poslední verze dokumentu je platná a publikována na našem webu.

(Poslední aktualizace: 10.08.2023)